Činnosti – Kurzy a školenia

07.1.Výchova a vzdelávanie zamestnancov pracujúcich vo výške.

07. 2. Výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia ( lešenáři )

Kurzi – školenia :

Naša  firma organizuje kurzi a školenia v oblasti BOZP na základe oprávnení vydaných Národným Inšpektorátom Práce  SR.

        Podmienky zaradenia účastníkov do výchovy a vzdelávania sú :

  1. vek nad 18 rokov
  2. požiadavka zamestnávateľa
  3. zdravotná spôsobilosť pre práce vo výškach v zmysle Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.

Základný kurz   ŠPECIÁLNA LEZECKÁ TECHNIKA

Základný kurz   ŠPECIÁLNA LANOVÁ TECHNIKA

Aktualizačná odborná príprava :

ŠPECIÁLNA LANOVÁ TECHNIKA

ŠPECIÁLNA LEZECKÁ TECHNIKA

Overovanie vedomostí účastníkov  sa vykonáva v závere školenia samostatne pre teoretickú, ústnu a praktickú časť výchovy a vzdelávania.

Písomná skúška z teoretickéj časti:

Sa overuje písemnou formou, zadaním skúšobného testu :

ŠPECIÁLNA LEZECKÁ TECHNIKA :

1) test z platnej legistlatívy ( 36 otázok )

2) test z lezeckej techniky   ( 36 otázok )

ŠPECIÁLNA LANOVÁ TECHNIKA :

1) test z platnej legistlatívy ( 36 otázok )

2) test z lanovej techniky   ( 36 otázok )

Ústna skuška : sa overuje ústnou formou zadaním minimálne 4 otázok

Skúška z praktickéj časti : inštruktor v závere praktického výcviku  zhodnotí osvojenie si vedomostí, zručnosti a správne návyky jednotlivých účastníkov.

Posúdenie vedomostí na základe dosiahnutého výsledku. Kritériom úspešnosti je potrebných najmenej 75 % správnych odpovedí.

Výstup vzdelávacej aktivity :

Pri základnom kurze úspešní účastníci získaju písomný doklad „ Preukaz „ na pracu vo výške vykonávanú podľa druhu špeciálnej techniky s platnosťou 12 mesiacov.

Při aktualizačnej odbornej príprave úspěšným účastnikom sa uvedie dátum absolvovania školenia v písomnom doklade „ Preukaz „ na prácu vo výške, podľa druhu špeciálnej techniky s platnosťou na dalších 12 mesiacov.

Základný kurz lešenárov

Aktualizačná odborná príprava lešenárov

Rozšírenie  odbornej spôsobilosti lešenárov o (druhy lešenia D,E,F,)

Overovanie vedomostí účastníkov  sa vykonáva v závere školenia samostatne pre teoretickú

a praktickú časť výchovy a vzdelávania.

Teoretická časť : sa overuje písomnou formou, zadaním skúšobného testu minimálne :

Základný kurz 60 otázok.

Aktualizačná odborná príprava 24 otázok

Rozšírenie odbornej spôsobilosti 12 otázok.

Posúdenie vedomostí na základe dosiahnutého výsledku. Kritériom úspešnosti je potrebných najmenej 75 % správnych odpovedí.

Praktická časť : v závere praktického výcviku instruktor zhodnotí zručnosti a správne návyky jednotlivých účastníkov.

Výstup vzdelávacej aktivity :

Pri základnom kurze úspešní uchádzači získajú písomný doklad „ Preukaz lešenára“ s platnosťou 12 mesiacov.

Pri aktualizačnej odbornej príprave úspěšným absolventom sa uvedie  dátum absolvovania školenia v písomnom doklade „ Preukaz lešenára“ s platnosťou dalších 12 mesiacov.

Při rozšírení odbornej spôsobilosti sa úspěšným účastníkom  školenia potvrdí v preukaze lešenára, rozšírenie  o predmetné druhy lešení.

Miesto konania :

Školenia prebiehajú v  priestoroch  školiaceho strediska, alebo po vzájomnej dohode s objednavateľom, kde miesto, termín a obsah prispôsobíme jeho požiadavkám.